Backventil avlopp

backventil_gjuten


Orsaken till höga vattenflöden och vattennivåer är hög nederbörd eller snabb snösmältning.
Översvämningarnas effekter kan ställa till stora problem för husägare.
Ledningar för dagvatten dimensioneras så att de ska klara av normal regn.
Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat.
Detta leder till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra delar av avloppssystemet.
Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan.
En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från ledningen i gatan tränger in i källaren genom golvbrunnar och liknande.  Backventilen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas av för hand.
Ventilen är särskilt lämpad till exempell för områden nära kuster, sjöar samt i dalgångar, underdimensionerade avloppsledningsnät, system som är anslutna till komunens avloppsnät via pumpstationer.
Backventilen kräver regelbunden tillsyn.